Modré produkty

NAŠA VÍZIA: Použiť maximálne ohľaduplné, prírode blízke individuálne riešenia pre vodné stavby v primeranej cene.

Ponúkame Vám spracovanie projektov pre stavebné povolenie a realizáciu:

Nekonvenčné čistiarne odpadových vôd pre malých producentov do 5 EO Typ A*AQUA Biozan

Čistenie prebieha na báze kombinovaných bioprocesov v anaeróbnych podmienkach v nádrži s primárnym priestorom, zónou so situovanou a voľne vloženou sorpčnou náplňou s terciálnym filtrom.

Vegetačné čistiarne odpadových vôd do 300 EO Typ A*AQUA Bioveg

Po predčistení odpadových vôd je zaradený vegetačný stupeň (umelá mokraď) v optimálnom prietokovom variante s najvhodnejším zapojením do ekosystému.

Originálne čistenie odpadových vôd pre obce do 5000 EO Typ A*AQUA Biokom

Využitie biologických procesov čistenia, kde sa vhodne využívajú anaeróbne a aeróbne podmienky kultivácie nárastovej a suspenznej biomasy a jej separácia vo vhodne tvarovaných a zoskupených komôrkach.

Vodozádržné opatrenia v krajine, prírode blízke úpravy tokov

Využitie biotechnických systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. vsakovacie prieľahy, retenčné nádrže, umelo vytvorené mokrade. Revitalizácie, rozvoľnenie malých vodných tokov.

Zabezpečíme pre Vás aj:

Prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd do 25000 EO

Výskum v oblasti vodného hospodárstva

Kontakt na garantov: