Novinky

Riešenie pre čistenie odpadových vôd z chalúp, chát či osamelých rodinných domov

EKOSPOL a.s. využíva pri návrhoch čistenia splaškových vôd od malých producentov (chaty,

chalupy, samostatne stojace RD) v zásade aplikáciu prírodných spôsobov, ako sú fyzikálne procesy
(sedimentácia, filtrácia), ako i fyzikálno-chemické procesy (predovšetkým adsorbcia) a biologické
procesy, ktoré zabezpečujú mikroorganizmy. Tieto prírodné čistiace procesy umožňujú prerušovaný
chod u producenta odpadových vôd a spoľahlivé zapracovanie čistiarne s dobrým čistiacim účinkom.
Principiálne ide o vhodné striedanie bez kyslíkových (anaeróbnych) a kyslíkových (aeróbnych)
procesov, čo zamedzuje vzniku pachových problémov.

Veľmi dôležitou súčasťou čistiarne je mechanické pred čistenie, ktoré rozhoduje nielen
o výslednom čistiacom účinku, ale aj o životnosti celého zariadenia. Máme skúsenosti, že k tomu
účelu sú použiteľné aj existujúce upravené viackomorové nádrže, pričom sa dajú využiť aj existujúce
bezodtokové nádrže (žumpy).

Veľmi dôležitým krokom pri konkrétnom návrhu je výber vhodného usporiadania prírodného
stupňa čistenia ako napríklad zemný filter bez vegetácie alebo s vegetáciou s prevažne vertikálnym
prúdením. Konštrukčnému usporiadaniu prírodných spôsobov čistenia je treba venovať náležitú
pozornosť, pričom podľa miestnych podmienok sa zvažuje využitie zemných konštrukcií, poprípade
nádrží z plastov (PE,PP a i.).

Návrh odpadového a kalového procesu je nutné riešiť podľa miestnych podmienok s využitím

stabilizovaného kalu zapracovaním do kompostu. Hrubé nečistoty – zhrabky sa obhospodarujú ako
ostatný odpad.

Slabým miestom prírodných čistiarní vôd je predovšetkým náročnosť na plochu
a nízka účinnosť pri odstraňovaní amoniakálneho dusíka, čo sa dá vyriešiť vhodným využitím
komerčných plastových nádrží s vyžitím filtračne – sorpčných vlastností tradičných hmôt – kameniva
(vhodných frakcií klinoptilolitu , dolomitu a i.) na uplatnenie ktorých má spoločnosť EKOSPOL a.s.
priemyselné práva.

Výhodou sú nízke prevádzkové náklady, nulová spotreba elektrickej energie a prevádzková
nenáročnosť, ktorá však vyžaduje isté znalosti obsluhy z dobre a prehľadne spracovaného
prevádzkového poriadku, ktorý je nutné mať k odovzdaniu vodnej stavby do užívania.