sitemap    kontakt  
Úvod...


Kontaktné informácie:

EKOSPOL a.s.
Vajanského 20
010 01 Žilina
Slovenská Republika

Telefón: 041 / 72 412 21
Fax: 041 / 72 464 57
e-mail: ekospolas@nextra.sk

Naša vízia: Vyselektujeme a použijeme pre Vaše konkrétne podmienky
maximálne ohľaduplné environmentálne riešenia v primeranej cene.

Úvodom...


EKOSPOL a.s. sa vyše 20 rokov aktívne profiluje v takmer celej širokospektrálnej environmentálnej činnosti najmä v oblasti výskumu, projektovania a realizácie ekologických stavieb podľa normy EN ISO 9001:2008. Spoločnosť má osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Spoločnosť zrealizovala mnoho desiatok čistiarní odpadových vôd (ČOV) do veľkosti 10 000 ekvivalentných obyvateľov, pod ochrannou   známkou A*AQUA, ako   aj   iných   zdravotne – vodohospodárskych diel, vrátane protipovodňových opatrení.

Disponujeme odborne spôsobilými pracovníkmi pre:

*vyhotovovanie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb:
 • vodovody, vodojemy
 • kanalizácie a ČOV
 • úpravy tokov
 • bioplynové stanice
 • komunikácie

*vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny:
 • dokumentácia územného systému ekologickej stability
 • projekt starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu
 • program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území
 • program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín

* posudzovanie vplyvov na životné prostredie tzv. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) v oblastiach:
 • vodné hospodárstvo
 • líniové stavby
 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana prírody
 • biológia
 • environmentalistika

Ekospol a.s je prostredníctvom svojich odborníkov členom:
 • asociácie čistiarenských expertov SR
 • Slovenskej botanickej spoločnosti
 • Slovenskej ekologickej spoločnosti
Design & code Dewp © 2011, DewpStore.sk